Jakość życia kobiet z HIV - Stowarzyszenie wolontariuszy wobec AIDS – "Bądź z nami"

Jakość życia kobiet z HIV

Badanie o  jakości życia kobiet z HIV

BADANIE „JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET ŻYJĄCYCH Z HIV”
Badanie na temat jakości życia kobiet zakażonych HIV zostało przeprowadzone w drugiej połowie 2015 r. Badanie stanowiło kontynuację i rozszerzenie sondażu przeprowadzonego ponad 10 lat temu. Zastosowano metodologię umożliwiającą w pewnym zakresie porównanie wyników uzyskanych w obydwu badaniach. Konstruując badanie odniesiono się do definicji WHO, które określa jakość życia jako postrzeganie przez jednostkę własnej pozycji w życiu w odniesieniu do kultury i systemów wartości, w jakich żyje oraz w relacji do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań. Na poziomie indywidualnym pojęcie to jest silnie subiektywnie i najczęściej jest opisywane jako poziom zbieżności między oczekiwaniami (czy szerzej aspiracjami) a rzeczywistym sposobem ich realizacji. Nacisk kładziony jest na odczuwanie zadowolenia, satysfakcji, subiektywną ocenę własnych losów. Nieodłącznym elementem oceny jakości życia jest stopień spełnienia warunku zaspokojenia podstawowych i rozszerzonych potrzeb w sferze materialnej. W badaniu ujęto też zmienne społeczne i elementy konsumpcji materialnej, które w ocenie badaczy mogły różnicować badaną populację. Kwestionariusz badawczy stworzył możliwość wyrażenia przez respondentki opinii na temat własnego położenia społecznego, odczuwania zadowolenia, oceny stanu zdrowia i możliwości osobistych w sferze pracy czy rodziny. Przeanalizowano również czynniki położenia materialnego, takie jak status materialny, możliwości zarobkowe, dostępność i korzystanie z usług służby zdrowia czy perspektywy poprawy standardu życia. Uwzględniono również odczucia związane ze społeczną izolacją i zauważaniem zwiększenia dystansu pomiędzy sobą a otoczeniem po otrzymaniu rozpoznania zakażenia HIV. Szczególną uwagę zwrócono na niezwykle ważny czynnik -dostępność do opieki zdrowotnej. Podsumowując, można stwierdzić, że konstrukcja kwestionariusza badawczego stworzyła możliwość oceny jakości życia w wymiarze emocjonalnym, materialnym, społecznym i medycznym w grupie kobiet żyjących z HIV.

 

Celem badania było poszerzenie podstaw do oceny sytuacji kobiet zakażonych, pogłębienie i uszczegółowienie badań, w stosunku do wykonanych w 2004 r. i próba porównania zmian, jakie mogły zajść w czasie tych 10 lat. Uzyskane dane pozwalają na zaznaczenia występowania pewnych zjawisk, na zarejestrowanie różnic, zmian, jakie nastąpiły w ciągu 10 lat, a także uprawniają do opisania jakości życia kobiet na wielu wymiarach.

Projekt „Pozytywny Świat Kobiet” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Scroll to Top
Przejdź do treści