Deklaracja dostępności - Stowarzyszenie wolontariuszy wobec AIDS – "Bądź z nami"

  • Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”.

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)

Wyłączenia

  • pliki zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-06
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena.
E-mail: irena.przepiorka@pib-nio.pl
Telefon: +48 22 826 42 47

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”
Adres: ul. Tamka 37 m 56
00-355 Warszawa
E-mail: badzznami@swwaids.org
Telefon: +48 22 826 42 47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lorem ipsum

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

podwyższony kontrast (czarne tło, zielone litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
podkreślenie linków
mapa strony

Inne informacje i oświadczenia

Lorem ipsum

Scroll to Top
Przejdź do treści