Bezpieczne leczenie, ubezpiecz się. - Stowarzyszenie wolontariuszy wobec AIDS – "Bądź z nami"

Bezpieczne leczenie, ubezpiecz się.

Jakie papiery do ubezpieczenia zdrowotnego.

Bezpłatne leczenie – ubezpieczenie

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawniania do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (Art.240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:
Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

  • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką


Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS
legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

Dla emerytów i rencistów
legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

Dla osoby bezrobotnej
aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
  • W przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.
Scroll to Top
Przejdź do treści